BlogBlogs.Com.Br

domingo, 15 de novembro de 2015

Gỗ Lim - Gái Làng (2015)

Gỗ Lim - Hanoi, Vietnã
post-punk | garage | noise


- Gái Làng (2015)
1. Các bạn đứng nghiêm
2. Meowww
3. Sụt ọt ọt
4. Keo dính chuột
5. Máy bay điên
6. Phứu liêu
7. Em sím
8. Ngứời đàn bà làm đàu
9. Tim tim
10. Họ họ họ
11. Nín thờ
[download]

Nenhum comentário:

Postar um comentário